2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.112300 USDT/XTN. 75.662372 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.138300 USDT/XTN. 87.764691 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 71.609443 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 4.727966 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 118.273019 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 46.599728 USDT
2023.06.09 02:01 [3679897] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 46.701528 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 76.416217 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.172800 USDT/XTN. 0.000189 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.172800 USDT/XTN. 393.404535 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P6FjQcHZNggULXG8twvbjpsT1sBU8Sh2yv > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.161800 USDT/XTN. 1291.124339 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P6FjQcHZNggULXG8twvbjpsT1sBU8Sh2yv > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.062800 USDT/XTN. 1289.030974 USDT
2023.06.09 01:59 [3679896] exchange 3P6FjQcHZNggULXG8twvbjpsT1sBU8Sh2yv > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.268300 USDT/XTN. 1293.324575 USDT
2023.06.09 01:47 [3679885] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.381000 USDT/XTN. 119.636420 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 22.687077 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 185.638796 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 160.026016 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 33.756999 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 123.116456 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 256.987050 USDT
2023.06.09 01:43 [3679880] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.499000 USDT/XTN. 151.699126 USDT
2023.06.09 01:39 [3679876] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.538700 USDT/XTN. 229.010278 USDT
2023.06.09 01:32 [3679867] exchange 3PQhGvLgHdUt4GviS8wX5ZwqAZQPv5mnUoi > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.697800 USDT/XTN. 109.524580 USDT
2023.06.09 01:32 [3679867] exchange 3PQhGvLgHdUt4GviS8wX5ZwqAZQPv5mnUoi > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.697800 USDT/XTN. 105.952437 USDT
2023.06.09 01:32 [3679867] exchange 3PQhGvLgHdUt4GviS8wX5ZwqAZQPv5mnUoi > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.697800 USDT/XTN. 288.899075 USDT
2023.06.09 01:29 [3679865] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.697800 USDT/XTN. 387.025815 USDT
2023.06.09 01:23 [3679856] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.743300 USDT/XTN. 227.769456 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.743300 USDT/XTN. 359.967822 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.779700 USDT/XTN. 461.421564 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.743300 USDT/XTN. 171.017194 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA 3.743300 USDT/XTN. 189.314128 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.830000 USDT/XTN. 192.901998 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.830000 USDT/XTN. 54.550966 USDT
2023.06.09 01:20 [3679853] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.830000 USDT/XTN. 101.845916 USDT
2023.06.09 01:18 [3679850] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.625700 USDT/XTN. 47.603284 USDT
2023.06.09 01:16 [3679849] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.750000 USDT/XTN. 205.450871 USDT
2023.06.09 01:15 [3679848] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 3.498600 USDT/XTN. 9.482615 USDT
2023.06.09 01:15 [3679848] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.632100 USDT/XTN. 49.950024 USDT
2023.06.09 01:13 [3679847] exchange 3P34gsf17g5bPAx5S4CdALu2pLWtib1j7p4 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.620000 USDT/XTN. 0.940000 USDT
2023.06.09 01:11 [3679844] exchange 3PKFUeqNyGerL8eX6XhtcNfShJ1kP2e55PS > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.620000 USDT/XTN. 787.910965 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.278000 USDT/XTN. 95.570603 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.278000 USDT/XTN. 1279.117504 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.331700 USDT/XTN. 359.714298 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.331700 USDT/XTN. 22.014651 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.331700 USDT/XTN. 49.950024 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.331700 USDT/XTN. 44.052355 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.331700 USDT/XTN. 114.576656 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 24.580310 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.281200 USDT/XTN. 79.958562 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.281200 USDT/XTN. 1212.754548 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 1012.451374 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 21.829675 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 26.619264 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 88.503833 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.288800 USDT/XTN. 8.033285 USDT
2023.06.09 01:06 [3679840] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.281200 USDT/XTN. 58.994616 USDT
2023.06.09 01:06 [3679839] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.281200 USDT/XTN. 20.018554 USDT
2023.06.09 01:06 [3679839] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.173800 USDT/XTN. 10.009285 USDT
2023.06.09 01:06 [3679839] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.281200 USDT/XTN. 59.940029 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.962000 USDT/XTN. 5.426859 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.962000 USDT/XTN. 39.940756 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PQDGiXHwNzLe1HZ5kLRYg9GAxZer55S6Sr > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 3.120000 USDT/XTN. 1.090000 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PKFUeqNyGerL8eX6XhtcNfShJ1kP2e55PS > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.962000 USDT/XTN. 109.168252 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PKFUeqNyGerL8eX6XhtcNfShJ1kP2e55PS > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.962000 USDT/XTN. 320.601365 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3P34gsf17g5bPAx5S4CdALu2pLWtib1j7p4 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.900000 USDT/XTN. 1.174000 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PF5ar98EBo89iJX6FRHWjgmmZKDpnZPtTt > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.900000 USDT/XTN. 1.071190 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PF5ar98EBo89iJX6FRHWjgmmZKDpnZPtTt > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.742500 USDT/XTN. 1.116103 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PQzbdoWFpxuVX6FkagpAnQUY7Ceqi4LdGy > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.730000 USDT/XTN. 970.648687 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PQzbdoWFpxuVX6FkagpAnQUY7Ceqi4LdGy > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.730000 USDT/XTN. 29.351313 USDT
2023.06.09 01:04 [3679838] exchange 3PERkZqoFWAzTytvBMQghYXu51LPE3UwU7o > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.642300 USDT/XTN. 4.837587 USDT
2023.06.08 20:52 [3679586] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.533600 USDT/XTN. 452.073300 USDT
2023.06.08 13:59 [3679161] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3PGYDWsNG3FDVqSe6hKnanpfyzTAa1v7zQQ 2.623100 USDT/XTN. 74.319051 USDT
2023.06.08 12:15 [3679058] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.558600 USDT/XTN. 177.281903 USDT
2023.06.08 11:53 [3679038] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.562100 USDT/XTN. 67.009646 USDT
2023.06.08 11:50 [3679036] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.570200 USDT/XTN. 93.530870 USDT
2023.06.08 11:50 [3679036] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.570200 USDT/XTN. 127.315288 USDT
2023.06.08 11:50 [3679036] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.570200 USDT/XTN. 127.074802 USDT
2023.06.08 08:58 [3678865] exchange 3PM1WMQvRvG4hcWEa1276Vv1VeNdxHjRuYa > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.511500 USDT/XTN. 172.045992 USDT
2023.06.08 01:04 [3678401] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.530600 USDT/XTN. 807.740844 USDT
2023.06.08 00:53 [3678391] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.501700 USDT/XTN. 393.770577 USDT
2023.06.08 00:53 [3678391] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.501700 USDT/XTN. 240.019891 USDT
2023.06.08 00:53 [3678391] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.501700 USDT/XTN. 474.003101 USDT
2023.06.07 12:31 [3677642] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3PEe2RELUHCFCBsmSCNcBJ8N3URLVQende7 2.539300 USDT/XTN. 1.000000 USDT
2023.06.07 12:18 [3677633] exchange 3PEe2RELUHCFCBsmSCNcBJ8N3URLVQende7 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.475300 USDT/XTN. 1.000000 USDT
2023.06.07 12:18 [3677632] exchange 3PEe2RELUHCFCBsmSCNcBJ8N3URLVQende7 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.475400 USDT/XTN. 1.000000 USDT
2023.06.07 12:14 [3677627] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.508900 USDT/XTN. 228.310954 USDT
2023.06.07 12:14 [3677627] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.508900 USDT/XTN. 76.630663 USDT
2023.06.07 12:14 [3677627] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.508900 USDT/XTN. 76.630622 USDT
2023.06.07 12:14 [3677627] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3PEe2RELUHCFCBsmSCNcBJ8N3URLVQende7 2.529000 USDT/XTN. 1273.719383 USDT
2023.06.07 04:39 [3677149] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P7HcfseHtmKerhXhqopuTf8jWYkHg49kag 2.528400 USDT/XTN. 500.000000 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.499400 USDT/XTN. 1274.539338 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P8auNWJkxxByyJtwErFXaxiXcGM45qQ1hA > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.477400 USDT/XTN. 394.196607 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.499400 USDT/XTN. 25.496560 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.499400 USDT/XTN. 102.116597 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.499400 USDT/XTN. 127.534732 USDT
2023.06.07 02:23 [3677020] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.499400 USDT/XTN. 127.313257 USDT
2023.06.07 02:21 [3677019] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz 2.442600 USDT/XTN. 106.396978 USDT
2023.06.07 00:23 [3676898] exchange 3P8KMyAJCPWNcyedqrmymxaeWonvmkhGauz > 3P6FjQcHZNggULXG8twvbjpsT1sBU8Sh2yv 2.367600 USDT/XTN. 599.892686 USDT
2023.06.06 22:16 [3676767] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.353700 USDT/XTN. 73.379542 USDT
2023.06.06 22:16 [3676767] exchange 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 > 3P2TDtNKEN3UEvRSt8kaEcRuhsxyqXmJSR1 2.353700 USDT/XTN. 73.416844 USDT
...

github/deemru/w8io/1dcd7af 
10.42 ms