3PBR3FPuRS2iMTWkpKLcHA5khpydpzKj4fr · lease·i1 · fees·i338 · transfer·i2 · invoke·o111

         24.37190000 Waves
     500024.37190000 Waves (GENERATOR)
——————————————————————————————————————— 
  2022.07.05 03:26 · fees +6.09600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.05 01:57 · fees +6.04120000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.05 01:48 · fees +6.04760000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.05 01:27 · fees +6.18710000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.05 00:00 · invoke -30.61300000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.04 23:15 · fees +6.14360000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 22:58 · fees +6.12300000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 22:52 · fees +6.06320000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 22:19 · fees +6.14840000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 21:19 · fees +6.13980000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.04 19:59 · invoke -12.11340000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.04 17:55 · fees +6.08760000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 17:20 · fees +6.03080000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.04 14:59 · invoke -24.30620000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.04 13:15 · fees +6.04320000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 12:33 · fees +6.07600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 11:34 · fees +6.07960000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 10:55 · fees +6.11240000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.04 09:59 · invoke -30.29780080 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.04 08:30 · fees +6.07520000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 08:20 · fees +6.03600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 07:00 · fees +6.04820000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 06:23 · fees +6.03200000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 06:01 · fees +6.11140080 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.04 04:59 · invoke -12.07060000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.04 03:33 · fees +6.04700000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.04 02:47 · fees +6.02860000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.03 23:59 · invoke -24.25100000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.03 23:55 · fees +6.11000000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 23:04 · fees +6.03540000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 22:01 · fees +6.04300000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 21:07 · fees +6.06760000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.03 20:00 · invoke -12.16200000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.03 16:59 · fees +6.10320000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 15:08 · fees +6.06380000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.03 15:00 · invoke -24.23720000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.03 12:51 · fees +6.05500000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 12:19 · fees +6.04920000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 12:13 · fees +6.05800000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 10:55 · fees +6.08000000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.03 09:59 · invoke -30.21041668 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.03 09:30 · fees +6.03700000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 08:56 · fees +6.06260000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 07:34 · fees +6.04381668 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 06:11 · fees +6.03280000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 06:06 · fees +6.03920000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.03 05:29 · invoke -30.24080000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.03 05:00 · fees +6.05880000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 04:15 · fees +6.02740000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 03:42 · fees +6.04180000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 01:05 · fees +6.06740000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.03 00:07 · fees +6.05040000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.02 23:59 · invoke -25.16522893 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.02 22:53 · fees +6.97580000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 22:38 · fees +6.06600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 21:06 · fees +6.07160000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 20:18 · fees +6.05682893 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.02 19:59 · invoke -30.47180120 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.02 19:06 · fees +6.08560000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 18:23 · fees +6.08700000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 17:19 · fees +6.09140120 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 16:59 · fees +6.16040000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 15:28 · fees +6.05240000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.02 14:59 · invoke -18.17800000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.02 14:11 · fees +6.04380000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 12:54 · fees +6.04460000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 11:40 · fees +6.09460000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.02 09:58 · invoke -24.24066000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.02 09:00 · fees +6.05600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 07:45 · fees +6.04320000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 06:34 · fees +6.10406000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 05:47 · fees +6.04240000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.02 04:58 · invoke -12.10440000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.02 04:57 · fees +6.04280000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.02 03:37 · fees +6.06660000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.01 23:59 · invoke -12.20339425 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.01 22:02 · fees +6.09941425 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 21:37 · fees +6.10898000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.01 19:59 · invoke -30.55220000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.01 17:48 · fees +6.06120000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 16:39 · fees +6.09900000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 16:32 · fees +6.13920000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 15:23 · fees +6.18580000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 15:01 · fees +6.07200000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.01 09:58 · invoke -12.15280000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.01 09:55 · fees +6.09940000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 06:23 · fees +6.05840000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.07.01 04:58 · invoke -12.08300000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.07.01 04:28 · fees +6.02600000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.07.01 02:07 · fees +6.06200000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.06.30 23:58 · invoke -24.24340000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.06.30 23:11 · fees +6.03860000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.06.30 22:51 · fees +6.07180000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.06.30 21:06 · fees +6.05440000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.06.30 20:28 · fees +6.08360000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.06.30 20:00 · invoke -12.24440000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.06.30 18:38 · fees +6.12040000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
  2022.06.30 16:48 · fees +6.12900000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
· 2022.06.30 14:59 · invoke -18.61100000 Waves distributeMinerReward() 3P9vKqQKjUdmpXAfiWau8krREYAY1Xr69pE 0.00500000 Waves
  2022.06.30 14:39 · fees +6.10460000 Waves —————————————————————————— GENERATOR
...

github/deemru/w8io/ 
10.19 ms