3PNRryN7VTPKW4REGyzokqY1CrRRn21dqYB · io · invoke·i863·o6721 · burn·o2182 · transfer·i780·o3323 · transfer·i20 · mass·i18 · data · smart account·o4 · invoke·i2126·o27

     0.00500000 Waves
     0.40000000 L2MP
     2747.735942 USDT-ERC20-PPT
     0.10000000 Waves.Exchange
     0.28183154 ETH-Ethereum-PPT
     21.98051509 CRV-ERC20-PPT
     119.959814 USDC-ERC20-PPT
     1.18764237 UNI-ERC20-PPT
     0.00090962 WBTC-ERC20-PPT
——————————————————————————————————————— 
     10.0000100 Dogwhite
        1.200 QHub
     0.00480859 MKR-ERC20-PPT
     0.89475714 LINK-ERC20-PPT
      0.310000 CRVUSD-ERC20-PPT
  2024.06.13 11:17   burn 855.216333 USDT-ERC20-PPT —————— burnTokensV2() <>
  2024.06.13 11:17   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.13 11:17   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.13 11:17 · invoke +856.201294 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PEd5BXLsbKeUK6tBGtA2M1vhy3GtDSAJCe
  2024.06.12 13:35   transfer -0.00001642 ETH-Ethereum-PPT burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.12 13:35   burn 0.01763377 ETH-Ethereum-PPT ———— burnTokensV2() <>
  2024.06.12 13:35   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.12 13:35   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.12 13:35 · invoke +0.01779800 ETH-Ethereum-PPT  burnTokensV2() 3PJCXW3XZWr2tTpT5u52cPXcMWVP9AHBC9h
  2024.06.12 11:48   transfer -0.349891 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.12 11:48   burn 3995.150366 USDT-ERC20-PPT ————— burnTokensV2() <>
  2024.06.12 11:48   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.12 11:48   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.12 11:48 · invoke +3998.649285 USDT-ERC20-PPT  burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.12 06:14   transfer -0.068391 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.12 06:14   burn 479.208626 USDT-ERC20-PPT —————— burnTokensV2() <>
  2024.06.12 06:14   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.12 06:14   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.12 06:14 · invoke +479.892540 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.12 02:23   transfer -0.067431 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.12 02:23   burn 467.219356 USDT-ERC20-PPT —————— burnTokensV2() <>
  2024.06.12 02:23   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.12 02:23   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.12 02:23 · invoke +467.893670 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.10 16:08   transfer -0.052652 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.10 16:08   burn 282.635544 USDT-ERC20-PPT —————— burnTokensV2() <>
  2024.06.10 16:08   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.10 16:08   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.10 16:08 · invoke +283.162073 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PL86Gsu83v3Nx16XUDvQLGFrNUP6MGeRWU
  2024.06.10 13:36   transfer -0.265330 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.10 13:36   burn 2938.981524 USDT-ERC20-PPT ————— burnTokensV2() <>
  2024.06.10 13:36   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.10 13:36   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.10 13:36 · invoke +2941.634831 USDT-ERC20-PPT  burnTokensV2() 3PPvHcJjESoUbf9LDpAxEhQKUnpqH1Ea29h
  2024.06.10 11:36   transfer -0.00002600 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.10 11:36   transfer -0.00000200 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3PQ23xgnf98t4qDtF5bscxdCDwgYoL7SPeK
  2024.06.10 11:36   transfer -0.21973800 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3P9r1xSwgxVQdSYnTEL4NPEDELwLe7SiyTF
  2024.06.10 11:36   transfer +0.21976600 ETH-Ethereum-PPT mint() ———————— 3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:36   invoke —————————————————————————————— mint() ———————— 3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:36   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:36   invoke —————————————————————————————— getAssetId()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:36 · invoke —————————————————————————————— mintTokens()  3P8QmHemZAMwgpFL51Q9UawpE3WsybZN3ke
  2024.06.10 11:03   transfer -0.00002000 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.10 11:03   transfer -0.00000200 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3PQ23xgnf98t4qDtF5bscxdCDwgYoL7SPeK
  2024.06.10 11:03   transfer -0.10079700 ETH-Ethereum-PPT mintTokens()  3P9r1xSwgxVQdSYnTEL4NPEDELwLe7SiyTF
  2024.06.10 11:03   transfer +0.10081900 ETH-Ethereum-PPT mint() ———————— 3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:03   invoke —————————————————————————————— mint() ———————— 3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:03   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:03   invoke —————————————————————————————— getAssetId()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.10 11:03 · invoke —————————————————————————————— mintTokens()  3P8QmHemZAMwgpFL51Q9UawpE3WsybZN3ke
  2024.06.10 09:06   transfer -0.269940 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.10 09:06   burn 2996.550600 USDT-ERC20-PPT ————— burnTokensV2() <>
  2024.06.10 09:06   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.10 09:06   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.10 09:06 · invoke +2999.250000 USDT-ERC20-PPT  burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.09 14:33   transfer -0.00001637 ETH-Ethereum-PPT burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.09 14:33   burn 0.01704324 ETH-Ethereum-PPT ———— burnTokensV2() <>
  2024.06.09 14:33   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.09 14:33   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.09 14:33 · invoke +0.01720700 ETH-Ethereum-PPT  burnTokensV2() 3PGmoa6pbTcj5PoBzDtwCDhfYzFEhmjVRYr
  2024.06.09 02:36   transfer -0.277207 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.09 02:36   burn 3087.321777 USDT-ERC20-PPT ————— burnTokensV2() <>
  2024.06.09 02:36   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.09 02:36   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.09 02:36 · invoke +3090.093852 USDT-ERC20-PPT  burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.08 18:54   transfer -0.110659 USDT-ERC20-PPT ——— mintTokens()  3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.08 18:54   transfer -0.007287 USDT-ERC20-PPT ——— mintTokens()  3PQ23xgnf98t4qDtF5bscxdCDwgYoL7SPeK
  2024.06.08 18:54   transfer -1612.066123 USDT-ERC20-PPT mintTokens()  3PE6MiRDG6nwLCEKS2YSuvExTnue7rmi4Bf
  2024.06.08 18:54   transfer +1612.184069 USDT-ERC20-PPT mint() ———————— 3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.08 18:54   invoke —————————————————————————————— mint() ———————— 3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.08 18:54   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.08 18:54   invoke —————————————————————————————— getAssetId()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.08 18:54 · invoke —————————————————————————————— mintTokens()  3P8QmHemZAMwgpFL51Q9UawpE3WsybZN3ke
  2024.06.08 12:37   transfer -0.711002 USDT-ERC20-PPT ——— burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.08 12:37   burn 13612.938590 USDT-ERC20-PPT ———— burnTokensV2() <>
  2024.06.08 12:37   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.08 12:37   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.08 12:37 · invoke +13620.048614 USDT-ERC20-PPT  burnTokensV2() 3PNhEviNusUNy2y7q3gNoFK3XjZae36Ngpu
  2024.06.08 11:19   burn 0.14991000 WBTC-ERC20-PPT —————— burnTokens()  <>
  2024.06.08 11:19   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.08 11:19   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PPWLmRWVRcsr5eFQNJPoCRiauQHGhbxzBS
  2024.06.08 11:19 · invoke +0.15000000 WBTC-ERC20-PPT ——— burnTokens()  3PNUCyrXd4htoaCWuaB4LhVmc18UVHiuRMU
  2024.06.08 11:19   burn 3.99665000 ETH-Ethereum-PPT ———— burnTokens()  <>
  2024.06.08 11:19   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.08 11:19   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.08 11:19 · invoke +4.00000000 ETH-Ethereum-PPT  burnTokens()  3PNUCyrXd4htoaCWuaB4LhVmc18UVHiuRMU
  2024.06.08 00:41   transfer -0.00002686 ETH-Ethereum-PPT burnTokensV2() 3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.08 00:41   burn 0.14806634 ETH-Ethereum-PPT ———— burnTokensV2() <>
  2024.06.08 00:41   invoke —————————————————————————————— releaseTokens() 3PQx5nFHTa5kjAtme9sXEaGZfmS1NK6SZVz
  2024.06.08 00:41   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3P6sVhxrg616DnLbbPyoYwbxCM9YKdGay3o
  2024.06.08 00:41 · invoke +0.14833500 ETH-Ethereum-PPT  burnTokensV2() 3PCEVuXYBV7QSx3DU9pSSJGS28EVEsjHx4w
  2024.06.07 22:53   transfer -0.080000 USDT-ERC20-PPT ——— mintTokens()  3PCoDJZ4R95qFdiAwdhjf9y2jtTiskJ9STo
  2024.06.07 22:53   transfer -0.007475 USDT-ERC20-PPT ——— mintTokens()  3PQ23xgnf98t4qDtF5bscxdCDwgYoL7SPeK
  2024.06.07 22:53   transfer -999.192525 USDT-ERC20-PPT  mintTokens()  3PAkuap6ZHcjMLzaZJsnLDb4BkA6iE6TPLu
  2024.06.07 22:53   transfer +999.280000 USDT-ERC20-PPT  mint() ———————— 3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.07 22:53   invoke —————————————————————————————— mint() ———————— 3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.07 22:53   invoke —————————————————————————————— getDecimals()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.07 22:53   invoke —————————————————————————————— getAssetId()  3PCGugkWPi1izhEcKvaRki8pLAtkYuFkgjS
  2024.06.07 22:53 · invoke —————————————————————————————— mintTokens()  3P8QmHemZAMwgpFL51Q9UawpE3WsybZN3ke
  2024.06.07 06:13   burn 16415.210283 USDT-ERC20-PPT ———— burnTokensV2() <>
...

github/deemru/w8io/3ef1775 
22.93 ms