{
  "version": 5,
  "timestamp": 1720084926397,
  "reference": "6yM57p2gV7EoYAkeDxA95XFwWcJ8dtdVRTBY8c2wxMrJ",
  "nxt-consensus": {
    "base-target": 248,
    "generation-signature": "cwXFeY4iXgtRKD3yexhjf4mFvvwPVZ32Yttvq2Xz7o4GGsJKgBdreH9qCX1UXz9zRck7AJkJqambfhpcrhCL3rfQ2Qrbdw8yUJz5VDoXfbJGSRDZUaSUr1Dkz8t91VFwRbk"
  },
  "transactionsRoot": "D4bn122GiEqs99z526GdhYETJqctLHGSmWokypEo9qu",
  "id": "HuFQcz6HhHEzNv4kaNZKEwkFyhsQEfM9rrUJMbg89dM4",
  "features": [],
  "desiredReward": -1,
  "generator": "3PFDVSLtgPpPxiFHsUxxkv7NvyCuRSDHBc3",
  "generatorPublicKey": "5NMKBe6VSjvMkfXR2ArxoDD4ThR4mkDmHtpoCMUijWfh",
  "stateHash": "CHKEeTYc4dbTpoZMgE9gEY8aV9bxN9PCGFrMNgRshHVZ",
  "signature": "2Yv4Ddineu5wCEKk9z7sop9DraLVCMkMvXys2dHBAkmE2yB4bmwHYVAcVBFW2R4Udi8NkxFPBSTeiHBX56beQxDt",
  "blocksize": 328,
  "transactionCount": 0,
  "totalFee": 0,
  "reward": 600000000,
  "rewardShares": {
    "3PEgG7eZHLFhcfsTSaYxgRhZsh4AxMvA4Ms": 200000000,
    "3PFDVSLtgPpPxiFHsUxxkv7NvyCuRSDHBc3": 200000000,
    "3PFjHWuH6WXNJbwnfLHqNFBpwBS5dkYjTfv": 200000000
  },
  "VRF": "HKcgVKWEEj1PxnZ4xizM2eRDoqQvUMrKh1G7HQXnGTKp",
  "fee": 0,
  "previous": "4245065",
  "height": "4245066",
  "next": "4245067",
  "transactions": []
}

github/deemru/w8io/0e76f2f 
3.64 ms